www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Blom kartlegger flomskadde områder i Norge

I forbindelse med vårflommen i Norge viste nyhetsreportasjer tidlig at skadeomfanget ville bli omfattende og at skadene ville forplante seg nedover elvene og til mer sentrale strøk. Blom handlet raskt og gjennomførte flyfotografering i aktuelle vassdrag og elver for å dokumentere skadeomfanget.


Ny 3D-modell over Oslo

Blom har nå produsert en ny, detaljert 3D-modell over Oslo by. Modellen dekker et område på 100 km2.

Laserskanning fra helikopter gir bedre kontroll og gjennomføring av veiprosjekter

Statens Vegvesen bygger i dag en fire-felts motorvei (E 16) fra Kløfta til Kongsvinger. Strekningen er på totalt ca. 60 km og er den tredje viktigste veistrekningen fra Norge og over riksgrensen til Sverige. Blom leverer laserdata samlet fra helikopter til prosjektet.


Erstatningsberegning av trær langs kraftledninger


Blom har på oppdrag fra det svenske Trafikverket kartlagt farlige trær langs en av kraftledningene som overfører elektrisitet til jernbanenettet. Alle trær som innen en åtte-års tilvekstperiode kan falle på ledningen ble identifisert. Beregning av økonomisk erstatning ut fra gjeldene regler for kompensasjon ble foretatt. Kartleggingen ble gjennomført utelukkende basert på laserskanning og fotografering fra helikopter.


Bloms oppdaterte 3D-modeller med nye funksjonaliteter

Med moderne teknologi, mobiltelefoner og håndholdte datamaskiner med stor prosesseringskapasitet har det åpnet seg en helt ny verden av muligheter for å visualisere virkelighetens tre dimensjoner inn på et (fremdeles) todimensjonalt medium som en skjerm. Men alt er avhengig av en viktig ting; Kvalitetsdata i tre dimensjoner – x, y og z.

Bloms leverer en rekke produkter og tjenester innen 3D-modellering.Vegetasjonsanalyse under lavspentnett basert på flyfoto

Rydding av vegetasjon er viktig for å sikre stabil leveranse av strøm til det lokale distribusjonsnettet. Hvert år gjennomføres vegetasjonsrydding etter gitte planer. Dette er en oppgave som krever store ressurser og arbeidsinnsats. Ofte er det behov for omfattende synfaring, enten nettselskapene gjør ryddingen selv eller dette gjøres av underentreprenører. For å forenkle arbeidet med å lage ryddeplaner har Blom etablert en enkel og effektiv produksjonsløype for vegetasjonskartlegging basert på de nyeste flyfotoene som finnes over området.


Tekis Träffen 2013
14-15 October 2013 Stockholm Sweden

GIS Expo
Finnish GIS Expo 5.-6.11.2013, Helsinki Finland

New Case Study

Powerline Planning


New Case Study

Aerial survey for the Stafford to Crewe line expansion


Blom i media

GISCafé: HS2 steams ahead with Blom’s high-accuracy aerial surveys


Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com